Các trường Đại học khu vực Ulsan

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Ulsan – 울산과학대학교 X O X X X X X
Đại Học Ulsan – 울산대학교 X O X X X X X
Đại Học Bách Khoa Hàn Quốc VII Cơ Sở Ulsan –
한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스
O X X X X X X