Các trường Đại học khu vực Sejong

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường
công nhận

( D-2)
Trường bị
hạn chế

( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Điện ảnh Hàn Quốc –

한국영상대학교

X O X X X O X
Đại học Hàn Quốc (Sejong) –

고려대학교(세종)

X O X O O X X
Đại học Hongik (Sejong) –

홍익대학교(세종)

X O X X X X X