Các trường Đại học khu vực Icheon

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Inha – 인하대학 X O X O O X X
Đại học Quốc gia Incheon – 인천대학교 O X X O X X X
Cao đẳng kỹ thuật Inha – 인하공업전문대학 X O X O O X X
Đại học sư phạm quốc gia Gyeongin – 경인교육대학교 O X X X X X X