Các trường Đại học khu vực Gyeosangbuk-do

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Khoa học Andong – 안동과학대학교 X O X X X X X
Đại học Daegu – 대구대학교 X O X O O X X
Đại học quốc gia Andong – 국립안동대학교 O X X X X X X
Đại học Gimcheon – 김천대학교 X O X X O X X
Đại học Yeungnam – 영남대학교 X O X O O X X
Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang –
포항공과대학교
X O O O O X X
Đại học Daegu Haany – 대구한의대학교 X O X X O X X
Đại học Handong – 한동대학교 X O X X X O X
Đại học Hosan – 호산대학교 X O X X X X X
Đại học Kyungwoon – 경운대학교 X O X X X X X
Đại học Dongyang – 동양대학교 X O X X X X X
Đại học Gyeongju – 경주대학교 X O X X X O O
Đại học Công nghệ Kumoh –
금오공과대학교
X O X X X X X
Đại học Kyungil – 경일대학교 X O X X X X X
Đại học Khoa học Quốc gia Kyungpook –
경북과학대학교
O O X O O X X
Đại học Gumi – 구미대학교 X O X X X X X
Đại học Sungduk – 성덕대학교 X O X X X X X
Đại học Sunlin – 선린대학교 X O X X X O O
Đại học Pohang – 포항대학교 X O X X X O O
Đại học tỉnh Gyeongbuk – 경북도립대학 X O X X X X X
Đại học Ngoại ngữ Yeungnam –
영남외국어대학
X O X X X X X
Đại học nghệ thuật Daegu – 대구예술대학교 X O X X X X X
Đại học Mungyeong – 문경대학교 X O X X X O X
Đại học Widuk – 위덕대학교 X O X X X X X
Đại học Daeshin – 대신대학교 X O X X X X X
Đại học Bách khoa Hàn Quốc Cơ sở Gumi –
한국폴리텍대학 구미캠퍼스
O O X X X X X