Các trường Đại học khu vực Gyeonggi – do

Tên trường Khu vực Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Ajou – 아주대학교 Gyeonggi – do X O X O O X X
Đại học Kyonggi – 경기대학교 Gyeonggi – do X O X O X X X
Đại học Osan – 오산대학교 Gyeonggi – do X O X X X X X
Đại học Kookje – 국제대학교 Gyeonggi – do X O X O X O X
Đại học Ansan – 안산대학교 Gyeonggi – do X O X X X X X
Đại học Hanshin – 한신대학교 Gyeonggi – do X O X O O X X
Đại học Daejin – 대진대학교 Gyeonggi – do X O X O O X X
Đại học Bucheon – 부천 대학교 Gyeonggi – do X O X O O X X
Đại học Sungkyul – 성결대학교 Gyeonggi – do X O X X X X X
Đại học Kyungbok -경복대학교 Gyeonggi – do X O O O O X X
Đại học Shinhan – 신한대학교 Gyeonggi – do X O X X X X X
Đại học Gachon – 가천대학교 Gyeonggi – do X O X O O X X
Đại học Hanyang ERICA – 한양대학교 에리카 Gyeonggi – do X O O X X X X
Đại học Yeongsung – 연성대학교 Gyeonggi – do X O X X X O O
Đại học bách khoa Hàn Quốc – 한국산업기술대학교 Gyeonggi – do X O X O O X X
Đại học Dankook – 단국대학교 Gyeonggi – do X O O O O X X
Đại học Myongji – 명지대학교 ( Yongin Campus ) Gyeonggi – do X O O O O X X
Đại học quốc gia Hankyong –  한경대학교 Gyeonggi – do O X X O O X X
Đại học Kangnam – 강남대학교 Gyeonggi – do X O X X X X X
Đại học Chung Ang – 중앙대학교 ( Ansung Campus ) Gyeonggi – do X O X O O X X
Cao đẳng Shin Asan-  신안산대학교 Gyeonggi – do X O X X X X X
Trường Cao đẳng Kimpo – 김포대학교 Gyeonggi – do X O X X X X X
Đại học Yong in – 용인대학교 Gyeonggi – do X O X X X X X
 Đại học Hallym – 한림대학교 Gangwon-do X O X X O O X
Đại học Kyungdong –  경동대학교 Gangwon-do X O X O O X X
Đại học quốc gia Kangwon -강원대학교 Gangwon-do O X X X X X X
Đại học Sangji – 상지대학교 Gangwon-do X O X X X X X
Đại học Halla – 한라대학교 Gangwon-do X O X X X X X
Đại học sư phạm quốc gia Chuncheo – 춘천교육대학교 Gangwon-do O X X X X X X