Các trường Đại học khu vực Daejeon

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Mokwon – 목원대학교 X O O O O X X
Đại học Hannam – 한남대학교 X O X O O X X
Đại học Quốc gia Hanbat – 국립한밭대학교 O X X O O X X
Đại học Daejeon – 대전대학교 X O O O O X X
Đại học Khoa học và Công nghệ Daejeon –
대전과학기술대학교
X O X X X X X
Đại học quốc gia Chungnam – 충남대학교 O X X O O X X
Đại học Woosong – 우송대학교 X O X O O X X
Đại học Daedeok – 대덕대학교 X O X X X X X
Đại học Hyejeon – 혜전대학교 X O X X X X X
Đại học Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc –
한국정보통신대학교
X O X X X X X
Đại học Konyang Cyber – 건양사이버대학교 X O X X X X X