Các trường Đại học khu vực Seoul

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Chung Ang – 중앙대학교 X O X O O X X
Đại học Yonsei – 연세대학교 X O X O O X X
Đại học Hanyang – 한양대학교 X O O X X X X
Đại học Nữ Hanyang – 한양여자대학교 X O O X X X X
Đại học Nữ Duksung – 덕성여자대학교 X O X O O X X
Đại học Koomin – 국민대학교 X O O O O X X
Đại học Konkuk –  건국대학교 X O X O O X X
Đại học Korea – 고려대학교 X O O O O X X
Đại học Dongguk – 동국대학교 X O X X O X X
Đại học nữ Dongguk – 동국여자대학교 X O X X X X X
Đại học Soongsil – 숭실대학교 X O O O O X X
Đại học Hongik – 홍익대학교 X O O O O X X
Đại học Sangmyung – 상명대학교 X O X O O X X
Đại học Myongji – 명지대학교 X O O O O X X
Đại học nữ Ewha – 이화여자대학교 X O X O O X X
Đại học Seoul Tech –  서울과학기술대학교 X O X O O X X
Đại học Sungkyunkwan – 성균관 대학교 X O X O O X X
Đại học nữ Sungshin – 성신여자대학교 X O O O O X X
Đại học Seokyeong – 서경대학교 X O X O O X X
Đại học Nữ Seoul – 서울대학교 X O O O O X X
Đại học Sogang – 서강대학교 X O O O O X X
Đại học Kyung hee – 경희대학교 X O X O O X X
Đại học Sahmyook – 삼육대학교 X O X O X X X
Đại học Sejong – 세종대학교 X O X O O X X
Đại học Hansung – 한성대학교 X O X O O X X
Đại học Nữ Sookmyung – 숙명여자대학교 X O X O O X X
Đại học quốc gia Seoul – 서울대학교 O X X O O X X
Đại học Kwangwoon – 광운대학교 X O X X X X X
Đại học Hanyang ERICA – 한양대학교 에리카 X O O O O X X