Các trường Đại học khu vực Gwangju

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học quốc gia Chonnam – 전남대학교 O X X X X X X
Đại học Honam – 호남대학교 X O X O O X X
Đại học nữ Gwangju – 광주여자대학교 X O X O O X X
Đại học Gwangju – 광주대학교 X O X O O X X
Đại học Khoa học và Công nghệ Chosun – 조선이공대학교 X O X X X X X
Đại học Chosun – 조선대학교 X O X X O O X
Đại học Seoyoung – 서영대학교 X O X X X X O
Đại học Songwon – 송원대학교 X O X X X X X
Đại học Donggang – 동강대학교 X O X X X X X
Đại học Nambu – 남부대학교 X O X X X O X
Đại học Bách khoa Hàn Quốc Cơ sở Gwangju –
한국폴리텍V대학 광주캠퍼스
O X X X X X X