Các trường Đại học khu vực Gangwon-do

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
 Đại học Hallym – 한림대학교 X O X X O O X
Đại học Kyungdong –  경동대학교 X O X O O X X
Đại học quốc gia Kangwon -강원대학교 O X X X X X X
Đại học Sangji – 상지대학교 X O X X X X X
Đại học Halla – 한라대학교 X O X X X X X
Đại học sư phạm quốc gia Chuncheo – 춘천교육대학교 O X X X X X X