Các trường Đại học khu vực Chungcheongnam-do

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Sunmoon – 선문대학교 X O X O O X X
Đại học Hanseo – 한서대학교 X O X O O X X
Đại học Shinsung – 신성대학교 X O X X X X X
Đại học Dankook (Cơ sở Cheonan) – 단국대학교(천안캠퍼스) X O X X X X X
Đại học Nazarene – 나사렛대학교 X O X O O X X
Đại học Gongju – 공주대학교 X O X X X X X
Đại học Konyang – 건양대학교 X O X O O X X
Đại học Jungbu – 중부대학교 X O X X O X X
Đại học Baekseok – 백석대학교 X O X X O O X
Đại học Yeonam – 연암대학교 X O X X X X X
Đại học Soonchunhyang – 순천향대학교 X O O O O X X
Đại học ô tô Ajou – 아주자동차대학 X O X X O X X
Đại học Geumgang – 금강대학교 X O X X X X X
Đại học Namseoul – 남서울대학교 X O X O O X X
Đại học tỉnh Chungnam – 충남도립대학교 X O X X X X X
Đại học Hoseo – 호서대학교 X O X O O X X
Đại học Chungwoon – 청운대학교 X O X O O X X
Đại học văn hóa Baekseok – 백석문화대학교 X O X X X X X