Các trường Đại học khu vực Chungcheongbuk-do

Tên trường Khu vực Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại học Chung cheong –  충청대학 Chungcheongbuk-do X O X X X X X
Đại học Jungwon – 중원대학교 Chungcheongbuk-do X O X X X X X
Đại học sư phạm quốc gia Hàn Quốc – 한국교원대학교 Chungcheongbuk-do O X X X O X X
Đại học Seowon – 서원대학교 Chungcheongbuk-do X O X X X X X
Đại học Cheongju –  청주대학교 Chungcheongbuk-do X O X X O X X
Đại học quốc gia Chungbuk – 충북대학교 Chungcheongbuk-do O X X O O X X
Đại học Semyung – 세명대학교 Chungcheongbuk-do X O X O O X X
Đại học khoa học và sức khỏe Chungbuk – 충북보건과학대학교 Chungcheongbuk-do X O X X X o X
Cao đẳng Daewon – 대원대학교 Chungcheongbuk-do X O X X X X X
Đại học quốc gia sư phạm Cheongju – 청주교육대학교 Chungcheongbuk-do O X X X X X X
Đại học Far East Chungcheongbuk-do X O X X X X X