Các trường Đại học khu vực Busan

Tên trường Trường Công lập Trường tư lập Trường Top 1% Trường công nhận
( D-4)
Trường công nhận
( D-2)
Trường bị hạn chế
( D-4)
Trường bị hạn chế
( D-2)
Đại Học Thông Tin Kyungnam – 경남정보대학교 X O X X X X X
Đại Học Quốc Gia Pusan – 부산대학교 O X X O O X X
Đại Học Youngsan (Cơ Sở Busan) – 영산대학교(부산캠퍼스) X O X X X X X
Đại Học Dong-Eui – 동의대학교 X O X X O O X
Đại Học Dongju – 동주대학교 X O X X X X X
Đại Học Hàng Hải Hàn Quốc – 한국해양대학교 O X X O O X X
Đại Học Kyungsung – 경성대학교 X O X X O O X
Đại Học Kosin – 고신대학교 X O X O O X X
Đại Học Shilla – 신라대학교 X O X O O X X
Đại Học Nữ Sinh Busan – 부산여자대학교 X O X X X X X
Đại Học Dongseo – 동서대학교 X O X O O X X
Đại Học Daedong – 대동대학교 X O X X X X X
Đại Học Dong-A – 동아대학교 X O X O O X X
Đại Học Quốc Gia Pukyong – 부경대학교 O X X O O X X
Đại Học Dongmyung – 동명대학교 X O X X O O X
Đại Học Dongbusan – 동부산대학교 X O X X X X X
Đại Học Khoa Học Dong-Eui – 동의과학대학교 X O X X X X X
Đại Học Kỹ Thuật Số Pusan – 부산디지털대학교 X O X X X X X
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia Pusan –
부산과학기술대학교
X O X X X O X
Đại Học Chunhae – 춘해대학 X O X X X X X
Đại Học Quốc Gia Busan Gyeongsang – 부산경상대학교 X O X X X X X
Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Pusan – 부산예술대학교 X O X X X X X
Đại Học Bách Khoa Hàn Quốc Cơ Sở Busan –
한국폴리텍대학 부산캠퍼스
O X X X X X X